نمایندگی خبرگزاری آنا در این دانشگاه با بهره گیری از فنون حرفه ای خبر و ارسال آن با خبرگزاری تهران همکاری دارد به گونه ای که به طور متوسط روزانه یک خبر از این واحد دانشگاهی برای رسانه ها و به خصوص خبرگزاری آنا ارسال می گردد .

همچنین تا کنون خبرها و گزارشهای زیادی از سطح استان برای خبرگزاری آنا از سوی این نمایندگی ارسال شده است .