آگهی مزایده مهمانسرای دانشگاه

واگذاری مهمانسرای دانشگاه واقع در بلوار آزادی حد فاصل میدان قیام و تقاطع خرقانی به صورت اجاره به مدت 2 سال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نظردارد نسبت به واگذاری مهمانسرای خود واقع در بلوار آزادی حد فاصل میدان قیام و تقاطع خرقانی طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد مزایده به صورت اجاره و یکجا برای مدت دو سال شمسی اقدام نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند پس از واریز مبلغ 400000 ریال به شماره حساب سیبا ملی 0103268825000 بنام بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود) جهت دریافت اسناد مزایده به مدت 10 روزکاری پس از چاپ آگهی به حوزه معاونت اداری و مالی (تدارکات) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 32394537 و32394241 -023

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 50000000 ریال در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که چنانچه فرد برنده در مزایده انصراف دهد و یا در انجام تعهدات و انعقاد قرارداد استنکاف ورزد مبلغ ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده به نفع دانشگاه وصول خواهد شد.

اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

  • سه شنبه 04 دي 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه