همه چیز در مورد حضور و غیاب دانشجو

همه چیز در مورد حضور و غیاب دانشجو

حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است و تعداد غیبت در هر درس نباید بیش از سه شانزدهم مجموع ساعات درس تجاوز کند، در غیراین صورت نمره این درس صفر تلقی می شود.

در صورتی که غیبت دانشجو درهر درس بیش از سه شانزدهم باشد ولی موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می شود در این حال رعایت 12 واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست. ولی نیمسال مذکور نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود!

غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دلیل حذف و اضافه  به هر دلیل دیگر مجاز نیست و جزو سه شانزدهم غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود. غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می شود.

تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

  • شنبه 28 بهمن 1396
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

چهارشنبه 07 اسفند 1398 . 22:36 .